CPZiEE

Jednostka została zlikwidowana na podstawie Uchwały NR VII/122/2015 Rady miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 marca 2015r. w sprawie likwidacji Centrum promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m. st Warszawy.Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zostało powołane w dniu 1 lipca 1998 roku na mocy Uchwały nr XII/45/98 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 9 czerwca 1998 roku, w sprawie utworzenia Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Gminy Warszawa-Bemowo wraz z późniejszymi zmianami, według zasad określonych w:

- Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami);
- Ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 późniejszymi zmianami);
- Uchwale nr X/58/01 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniającą uchwałę Nr XII/45/98 Rady Gminy Warszawa-Bemowo w sprawie utworzenia Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Gminy Warszawa-Bemowo;
- Uchwale Nr LXVI/2068/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Gminy Warszawa-Bemowo;
- Statucie Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
        Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań określał Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, z dnia 14 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr 555/10 Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum).
        Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwane Centrum było jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną dla prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Czynności nadzoru nad działalnością Centrum wykonywał Zarząd Dzielnicy.
        Siedzibą Centrum była Warszawa a terenem działania Centrum Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.
Jako gminna jednostka budżetowa Centrum miało na celu realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji ekologicznej na terenie Bemowa.
        W pierwszym okresie działalności Centrum postawiono ogólnokoncepcyjne pola działań, takie jak:
- wsparcie edukacyjno-programowe w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
- poszukiwanie partnerów dla tworzenia gminnej i sublokalnej Agendy 91,
- usystematyzowania działań w zakresie unowocześnienia metodyki programów ekologicznych w szkołach na terenie gminy,
- profilaktyka chorób układu krążenia,
- podejmowanie dzielnicowych i środowiskowych akcji edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia,
- podejmowanie dzielnicowych i środowiskowych akcji edukacyjnych dotyczących badań profilaktycznych, w szczególności w zakresie zagrożeń takimi chorobami cywilizacyjnymi jak: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, cukrzyca, wady postawy u dzieci i młodzieży,
- podejmowanie konkretnych wzorcowych działań praktycznych w zakresie ochrony środowiska,
- promowanie turystyki przyjaznej środowisku (ekoturystyki, agroturystyki),
- wdrażanie operacyjnych programów dotyczących:
a) rozumienia i ochrony przyrody,
b) ekologicznego stylu życia,
c) ochrony i oszczędności dóbr i energii,
d) preferowania zasobów odnawialnych,
 propagowanie nowoczesnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast,
 propagowanie nowoczesnego stylu odżywiania 5 X owoce i warzywa.

        Od roku 1998 Centrum ewaluowało pod względem "podstawowych" wytycznych, jak również kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę.
        Ostatnią lokalizacją Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy był Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.
        Centrum w swoich działaniach było prekursorem inicjatyw wpływających na dostęp do wiedzy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej dla mieszkańców Bemowa, poprzez cykliczne spotkania edukacyjne, programy, warsztaty, konkursy i akcje plenerowe. Centrum wspierało inicjatywy społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Bemowa. Szerzenie zasad zdrowego, ekologicznego stylu życia odbywało się poprzez organizację Bemowskiego Biegu Zdrowia, Bemowskiego Dnia Ziemi, wyłanianie Lidera Ekologii i Zdrowia, zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Bemowa i wiele innych działań.
       Z inicjatywy pracowników Centrum powstały publikacje w postaci opracowania pomocy dydaktycznych m.in. takie jak: „Piramida zdrowego odżywiania” opracowana przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, broszury pt.: „Ja się nie biję” przygotowana przez mediatora z Fundacji Sławek, „Dzienniczek Badań”.
       Od 2011 roku Centrum w ramach programu „Zdrowy styl życia Bemki i Benka „wydało 13 numerów komiksu edukacyjnego Bemka i Benek przeznaczonego dla dzieci z szkół podstawowych, który przedstawiając krótkie historie zdrowotno-ekologiczne bohaterów uczył prawidłowych postaw.
       Wymienione pozycje były opracowane, wydrukowane i rozdawane jako materiały edukacyjne.
       Centrum w zakresie profilaktyki zdrowotnej ściśle współpracowało również ze szkołami z terenu Bemowa, prowadząc monitoring zgodności jadłospisów z wydawanymi posiłkami, jakości posiłków, czystości stołówki. Przeprowadzało ankiety wśród uczniów dotyczące zadowolenia z serwowanych posiłków w stołówkach szkolnych oraz zlecało wykonywanie badań laboratoryjnych posiłków.
W celu realizacji zadań Centrum współpracowało również z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze promocji zdrowia i edukacji ekologicznej.
        Dokumentacja zgromadzona w Centrum obejmuje akta od 1998 roku do 2015 roku.
        Przekazywane akta stanowią m.in. zarządzenia dyrektora, zbiór przepisów, plany, sprawozdania z działalności, dokumentację kontroli, regulaminy, umowy, dokumentację finansowo – księgową oraz dokumentację merytoryczną dotyczącą programów, akcji i innych działań statutowych jednostki. Są to między innymi: wydawnictwa zdrowotno – edukacyjne foldery dotyczące zdrowia; ulotki, komiksy adresowane do dzieci dotyczące zdrowia i ekologii, dokumentacja z zawodów dla uczniów, konkursów ekologiczno – zdrowotnych, imprez plenerowych, spotkań edukacyjnych np.: Dokarmiamy ptaki zimą, Eko – turniej, Smaki Mazowsza, Bemowski Festiwal Produktów Regionalnych, Program Ja się nie biję, Szklarnia edukacyjna, Program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Facebook