Nowy system gospodarowania odpadami

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Zmiany dotyczą mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (np. szkoły, restauracje, biurowce, centra handlowe czy dworce). Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

W piątek, 19 lipca, minął termin składania deklaracji za odbiór odpadów komunalnych. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie dopełnili tego obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie tego dokumentu w Wydziałach Obsługi Mieszkańców właściwych dzielnic.

Jak najszybsze dostarczenie deklaracji pozwoli uniknąć podjęcia przez urząd stosownych działań, tj. wydania decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Zgodnie z tym przepisem wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opóźnienie w złożeniu deklaracji, np. z powodu urlopu, nie zwalnia właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązku wyliczenia i uiszczenia opłaty za bieżący miesiąc do poniedziałku, 29 lipca.

________________________________________________________________________________________________
Niższe stawki za odbiór odpadów po 1 lipca 2013 r.


Rada m.st. Warszawy na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca przyjęła nowe, niższe stawki opłat za odpady komunalne w związku wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. zastępczego systemu pomostowego, który będzie obowiązywał do momentu rozstrzygnięcia trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm .), ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 19 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 28 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 37 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 12 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 23 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 34 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,
d) 45 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 45 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 60 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 36 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 54 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 72 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego.

2. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdego z lokali mieszkalnych:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 15 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 23 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 30 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:
a) 18 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
b) 27 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
c) 36 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub większego.

Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) 15 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b) 19 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c) 37 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d) 40 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e) 45 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 152 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 40 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,
b) 27 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,
c) 52 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,
d) 56 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,
e) 63 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,
f) 213 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika.”.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przypominamy, że termin złożenia deklaracji upływa w piątek, 19 lipca br.

Właściciele i zarządcy nieruchomości będą dokonywać opłaty do 28 dnia każdego miesiąca.
Wyjątkiem będzie lipiec 2013 r., kiedy wpłaty będzie można dokonać do poniedziałku, 29 lipca br..
_______________________________________________________________________________________


AKTUALIZACJA z dnia 10.06.2013 r.


Wywóz śmieci po 1 lipca – podstawowe informacje


W związku z koniecznością przesunięcia terminu wyboru firm odbierających odpady komunalne, m.st. Warszawa wprowadza z dniem 1 lipca 2013 r. zastępczy system pomostowy, który będzie obowiązywał do momentu rozstrzygnięcia trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Miasto stołeczne Warszawa nadal prowadzi Warszawa nadal prowadzi postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Krajowa Izba Odwoławcza na swoim posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. nakazała wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Decyzja ta nie spowodowała jednak unieważnienia postępowania przetargowego.

Co powyższe zmiany oznaczają dla właścicieli i zarządców nieruchomości?

System odbioru odpadów po 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Wszystkie obecne umowy, łącznie wypowiedzianymi, są kontynuowane przez firmy odbierające odpady. Wypowiedzenie umowy nie spowoduje wstrzymania dalszej jej realizacji, pod warunkiem korzystania z usług obecnego wykonawcy.

Firmy i instytucje, które ze względów proceduralnych chcą mieć podpisaną umowę, mogą cofnąć wypowiedzenie.

Miasto stołeczne Warszawa podpisze porozumienia ze wszystkimi przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Warszawie, odbierającymi odpady komunalne od właścicieli i zarządców nieruchomości. W ich wyniku miasto zwróci firmom koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Zakres świadczonych usług, za które m.st. Warszawa zwróci koszty

Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca br. odbywać się będzie w podziale na frakcje zbierane selektywnie jak dotychczas (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników), w tym tzw. „wielkogabaryty” (dotyczy budynków wielolokalowych). Sposób zbiórki selektywnej pozostaje bez zmian do końca funkcjonowania systemu zastępczego. Oznacza to, że jest on określony przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Zastępczy system pomostowy nie obejmuje natomiast odbioru odpadów zielonych, poremontowych oraz bioodpadów. W takim przypadku należy zamówić dodatkową umowę na koszt właściciela nieruchomości.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości?

Niezmienny pozostaje obowiązek złożenia do dnia 19 lipca 2013 roku przez właściciela lub zarządcę nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłacanie naliczonej kwoty do 28 dnia każdego miesiąca. W deklaracji należy uwzględnić nowe stawki, które zostaną uchwalone 12 czerwca 2013 r. przez Radę m.st. Warszawy na sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.

Miasto stołeczne Warszawa zaproponuje Radzie wprowadzenie zmian miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli nieruchomości do poziomu adekwatnego do świadczonych przez przedsiębiorców usług.

Miasto będzie zwracać koszt usług w oparciu o faktury wystawiane dla poszczególnych właścicieli i zarządców nieruchomości. Oznacza to, że właściciele i zarządcy nieruchomości będą uiszczać opłaty zgodnie ze złożonymi deklaracjami, natomiast nie będą zobowiązani do opłacenia kosztów usług wynikających z wystawionych faktur.


_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA z dnia 5.06.2013 r.

Program pomostowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie
od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Na ten okres Warszawa ma opracowany "program pomostowy" pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie systemu do czasu wyboru firm w przetargach. To rozwiązanie gwarantuje odbiór śmieci z wszystkich nieruchomości po 1 lipca 2013 r.

Planowane jest, aby do 31 grudnia 2013 r. firmy, które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne robiły to na dotychczasowych zasadach (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników). Miasto będzie płatnikiem faktur wystawianych dla poszczególnych mieszkańców. Oznacza to, że warszawiacy będą uiszczać opłaty wyłącznie do samorządu zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

W najbliższym czasie rozpatrywane jest wprowadzenie niższych miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:
  • 1. Od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów.
  • 2. Do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby właściciela lub zarządcy bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy.
  • 3. Do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do dnia 29 miesiąca) wnosić miesięczną opłatę na konta samorządu udostępnione na stronach internetowych Urzędu oraz w urzędach dzielnic.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości do dyspozycji mieszkańców jest numer infolinii 800 70 70 47, pod którym będzie można zgłaszać problemy z odbieraniem śmieci.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA z dnia 5.07.2013 r.
 

Wydłużenie pracy Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach


W związku z wdrożeniem pomostowego systemu odbioru odpadów komunalnych z dniem 1 lipca Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz podjęła decyzję o wydłużeniu pracy Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach.

W kolejne soboty, 6 lipca oraz 13 lipca ich pracownicy będą dyżurowali w godzinach od 8:00 do 16:00, informując o zasadach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przyjmując deklaracje od mieszkańców. W dniach od 15 do 19 lipca, czyli w ostatnim tygodniu wyznaczonym do składania deklaracji (termin mija z dniem 19 lipca), wydłużone zostaną godziny pracy Wydziałów Obsługi Mieszkańców do godziny 19:00.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA z dnia 12.08.2013 r.

Właścicielu, zarządco nieruchomości – pamiętaj

Przypominamy o obowiązkach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Istnieje obowiązek aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, np:

- liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym,

- liczby i wielkości gospodarstw domowych w domu jednorodzinnym,

- pojemności i liczby wykorzystywanych pojemników.

 

Do 28 dnia każdego miesiąca należy wnosić opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) na indywidualne konto bankowe.

W sytuacji, gdy indywidualny numer rachunku bankowego nie został jeszcze przyznany, opłatę należy wnosić na rachunek ogólny urzędu dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela nieruchomości.

 

Lista kont ogólnych:

  • Urząd Dzielnicy Bemowo -  27 1030 1508 0000 0005 5002 0041

Aby uiścić opłatę należy:

- podać dane identyfikujące (nazwisko i imię bądź nazwa firmy) składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;

- w tytule opłaty wpisać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także bez prowizji w wybranych placówkach pocztowych na terenie całej Warszawy (pełna lista dostępna jest pod adresem: http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/Lista Placówek Pocztowych.pdf
 
_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 30.08.2013

Prawidłowe druki deklaracji tylko na stronie czysta.um.warszawa.pl

Aktualne i prawidłowe druki deklaracji dotyczących opłaty za odpady komunalne znajdują się na stronie http://czysta.um.warszawa.pl/

Wszystkie pliki dostępne na tej witrynie są bezpłatne.

Korzystanie z innych serwisów oferujących dokumenty do pobrania niesie niebezpieczeństwo złożenia deklaracji na nieprawidłowym formularzu.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 23.01.2014

System pomostowy będzie nadal obowiązywał w 10 dzielnicach
 

Informujemy, że w związku z przedłużającym się postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, w 10 dzielnicach stolicy będzie obowiązywał nadal system pomostowy. 

W związku z tym, na terenie Białołęki, Bemowa, Bielan, Mokotowa, Ochoty, Targówka, Ursusa, Włoch, Woli oraz Żoliborza odpady komunalne będą odbierane na dotychczasowych zasadach przez firmy, które odbierały odpady przed 31 stycznia br. w ramach systemu pomostowego.

Częstotliwość odbioru odpadów oraz wysokość stawek za odbiór odpadów pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że nie ma przeciwwskazań do zlecenia firmie odbioru dodatkowej ilości odpadów komunalnych. Natomiast pozostawianie ich w miejscach publicznych uniemożliwia prawidłową realizację usługi.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 06.03.2014


Zmiana numeru Biura Obsługi Klienta LEKARO

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od PPHU LEKARO w celu zwiększenia przepustowości linii uległ zmianie numer Biura Obsługi Klienta tej firmy. Jego nowy numer to 22 112 02 84 (czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00, zaś w soboty od godz. 8.00 do 15.00)
_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 27.03.2014 

Udostępnij altankę śmietnikową


Informujemy mieszkańców Warszawy, że właściciel nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, zobowiązany jest do zapewnienia firmie odbierającej odpady komunalne:
- swobodnego dostępu do miejsc odbierania odpadów komunalnych, umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów, w tym w razie potrzeby udostępnienia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne niezbędnych narzędzi, w szczególności: kluczy, kodów, pilotów do bram;
- dojazdu do miejsc odbierania odpadów komunalnych, w tym odśnieżenia drogi na terenie nieruchomości w okresie zimowym (§ 19 ust. 1 ww. regulaminu).

W przypadku niespełnienia powyższych warunków właściciele nieruchomości z terenu 8 dzielnic, gdzie obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mogą zobaczyć nalepkę od firmy, informującą o braku możliwości odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem z uwagi na zamkniętą altankę śmietnikową.

W takim przypadku właściciel nieruchomości powinien skontaktować się z firmą odbierającą odpady, przekazać zgłoszenie pod numer 19115 lub poprzez portal warszawa19115.pl.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 17.04.2014

Ostatnie umowy na odbiór śmieci podpisane


We wtorek, 15 kwietnia, podpisano ostatnie umowy na odbiór i zagospodarowanie śmieci z 10 warszawskich dzielnic, pozostających dotychczas w systemie pomostowym. 

Dzięki tym umowom jeszcze w wakacje cała Warszawa zostanie objęta docelowym systemem gospodarowania odpadów. Miasto będzie miało za pomocą systemu GPSów pełną kontrolę nad śmieciami odbieranymi od mieszkańców. Co ważne, nie generuje to żadnych dodatkowych obowiązków dla samych warszawiaków – jedyne, co trzeba robić, to uiszczać tak jak dotychczas opłatę śmieciową i, jeśli tak się zadeklarowało, segregować śmieci – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Trzyletnie umowy na obsługę poszczególnych obszarów podpisano z następującymi firmami:

• dla obszaru I (Bielany i Żoliborz) – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie, wartość umowy: 83,4 mln zł brutto

• dla obszaru II (Białołęka i Targówek) - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie, wartość umowy: 115,7 mln zł brutto

• dla obszaru III (Mokotów) – PPHU Lekaro, wartość umowy: 115,3 mln zł brutto

• dla obszaru IV (Ochota, Ursus i Włochy) – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie, wartość umowy: 122,2 mln zł brutto

• dla obszaru IX (Wola i Bemowo) – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie, wartość umowy: 118 mln zł brutto


Podpisywane umowy dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów, co oznacza, że zatrudnione firmy będą nie tylko wywozić śmieci z mieszkań, domów i biur, ale również dbać o ich przetworzenie. Będą one obowiązywać przez trzy kolejne lata, do końca lipca 2017 r. Stawki opłaty śmieciowej pozostają bez zmian.

Ten okres przygotowawczy będzie wyglądał podobnie jak w przypadku pierwszych czterech obszarów. Teraz firmy będą prowadzić inwentaryzację punktów odbioru, zgrywać swój system monitoringu z naszym, układać trasy i przekazywać nam wszystkie niezbędne dane. Zgodnie z zapisami umów, docelowy system zacznie obowiązywać w całym mieście od 1 sierpnia – dodaje Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W praktyce oznacza to, że już wkrótce śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad:

1. zabudowa jednorodzinna:
a. odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa tygodnie,
b. odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie,
c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie;

2. zabudowa wielorodzinna:
a. odpady zmieszane: co najmniej dwa razy na w tygodniu,
b. odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień,
c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym, organizowane będą dwie zbiórki choinek. Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane raz w tygodniu, od maja do listopada. Firmy dostarczą do domów i mieszkań niezbędne pojemniki oraz worki na zbieranie odpadów. Warszawiacy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, będą je segregować według docelowego podziału: śmieci zmieszane trafią do czarnych pojemników, segregowane papiery oraz plastik do pojemników w kolorze czerwonym, a szkło opakowaniowe – zielonego.

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 01.08.2014

Od 1 sierpnia cała Warszawa w nowym systemie gospodarowania odpadami

I
nformujemy mieszkańców stolicy, że od piątku 1 sierpnia 2014 r. na terenie całej Warszawy obowiązuje nowy system odbioru odpadów komunalnych.

Mieszkańcy segregują odpady na trzy pojemniki: czerwony – tzw. segregowane suche, czyli papier, plastik, metal; zielony – szkło opakowaniowe i czarny – odpady zmieszane, czyli to, co pozostaje po wyselekcjonowaniu surowców.
Szczegółowe informacje na temat segregowania odpadów można znaleźć pod adresem - http://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady

Prosimy:
- zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów: http://czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy
- pamiętać, że wywóz odbywa się w godz. 6.00 – 22.00;
- umożliwić odbiór odpadów poprzez udostępnienie altanki śmietnikowej;
- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości pod numer 19115.

Na podstawie umowy z firmą ElektroEko w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 w oznakowanych punktach prowadzona jest zbiórka elektrośmieci. Adresy punktów dostępne są na stronie:
http://czysta.um.warszawa.pl/punkty-zbiorki-zuzytego-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego

Natomiast duże „elektrośmieci”, takie jak pralka, lodówka, zamrażalka, telewizor powyżej 24 cali, kuchenka elektryczna są odbierane od mieszkańców po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer 2222 333 00 lub po wypełnieniu formularza na stronie http://www.elektrosmieci.pl

Akcja zbiórki przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych przeprowadzana jest w wyznaczonych aptekach. Ich lista znajduje się pod adresem:
http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/78936/apteki

UWAGA!!! odpady z remontów, w tym gruz, wytworzone przez przedsiębiorców nie są odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na ten cel i po zakończeniu prac wywieźć go we własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi.

Jednocześnie przypominamy:
- MPO Sp. z o.o. obsługuje Bemowo, Białołękę, Bielany, Ochotę, Śródmieście, Targówek, Ursus, Włochy, Wolę i Żoliborz;
- SITA Polska Sp. z o.o. obsługuje Ursynów i Wilanów;
- PPHU LEKARO obsługuje Mokotów, Pragę Południe, Pragę Północ, Rembertów, Wawer oraz Wesołą.

Właściciele nieruchomości, którzy nie zdążyli przekazać kluczy bądź kodów dostępu proszeni są o dostarczenie ich bezpośrednio do MPO (dotyczy Bemowa, Białołęki, Bielan, Ochoty, Targówka, Ursusa, Włoch, Woli i Żoliborza) i pozostawienie ich w Punktach Obsługi Klienta MPO (ul. Obozowa 43, ul. Tatarska 2/4, ul. Sosnkowskiego 4, ul. Kopijników 13, ul. Marsa 76) w godz. 7.00-15.00. Istnieje również możliwość pozostawienia ich u dyżurnych Dyspozytorów w godz. 15.00-21.00 (lokalizacje jak wyżej).

W przypadku dzielnicy Mokotów klucze bądź piloty należy przesłać (pocztą, kurierem) do siedziby PPHU LEKARO - Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka.

Na zaklejonej kopercie należy napisać adres lokalizacji altanki śmietnikowej. W środku powinny znajdować się 3 klucze do altanki (dla każdej śmieciarki odbierającej osobno odpady zmieszane, suche oraz szkło).

_______________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 12.12.2014

Harmonogramy wywozu śmieci są dostępne na następujących stronach:
MPO : http://www.mpo.com.pl/harmonogram/ jest to harmonogram odbioru odpadów dla mieszkańców (wyszukiwanie po ulicach)
Urząd Miasta: http://czysta.um.warszawa.pl/

 

Pliki do pobrania

Facebook