Konta bankowe

Konta bankowe:

* 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 - (wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów)

* 25 1030 1508 0000 0005 5000 2132 - (opłaty skarbowe)

* 50 1030 1508 0000 0005 5000 2167 - (opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK)

* 28 1030 1508 0000 0005 5000 2078 - (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych)

* 18 1030 1508 0000 0005 5002 0009 - (wpłaty dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego; wpłaty dochodów podatkowych pobieranych od os. fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłata targowa oraz odsetki od nieterminowo regulowanych powyższych płatności niepodatkowych i podatkowych)

* 91 1030 1508 0000 0005 5000 2205 - (opłaty za koncesje na alkohol)
* 27 1030 1508 0000 0005 5002 0041 - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
Facebook