Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

2017-04-08powrót do listy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.).


www.ekoportal.gov.pl