obwieszczenia

 • Zawiadamiam, ze na wniosek MPWiK wydana zostaøá decyzja nr L-164/2016 z dnia 11.10.2016r. ustalajaca warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na:  budowie kanalizacji ogólnosplawnej wraz z odcinkami sieci od kanaøu glownego do granic nieruchomosci w ulicy Telefonicznej.

 • Zawiadamiam, ze na wniosek RWE STOEN Operator Sp. z o.o.  wydana zostala decyzja nr L-163/2016 z dnia 11.10.2016r. ustalajaja warunki zabudowy dla inwestycji polegajácej na :budowie linii kablowych Sn, nN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz demontaæu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej - ul. Arciszewskiego i Siemionowicza.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook