AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • zawiadamian, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i budowie sieci teletechnicznej oraz osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie obejmującym działki ewidencyjne o numerach: 2/19 i 2/20 z obrębu 6-08-07, położonych w rejonie ul. Widawskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 • Zawieszenie ogłoszenia wynika z pisma SPN-II.7533.51.2012.MS Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.07.2014r. w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dnia 01.01.1999r. przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnicy Bemowo, jako zajętego pod ul. Połczyńską oznaczonego jako dz. ew. nr 48/10, 48/9, 48/8, 48/6, 48/5, 48/4, 48/3 z obrębu 6-13-11 oraz 31/18 z obrębu 6-13-13.

 • Zawiadamiam, że  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, złożony w dniu 23.05.2014r., wydana została z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, decyzja Nr L- 106/2014 z dnia 24.07.2014r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu DN 63x5,8PE 100SDR 11 ś/c L=4,65m oraz DN 125x7,1 PE 100 SDR 11 ś/c L=2,50m, na części działek: nr ew. 654/1, 654/2, 655 w obrębie 6-10-05 oraz nr ew. 6/1, 2 w obrębie 6-10-05, położonych w ulicy Hubala Dobrzańskiego i Bolimowskiej w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook