AktualnościRSS

więcej aktualności

Obwieszczenia

 • zawiadamiam, że w dniu 09.12.2014r. na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy działającego przez pełnomocnika m.st. Warszawy: Pana Adama Łossana – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
  została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzja Nr RD 242/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Pełczyńskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym, na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (jedn. ewidencyjna 146502_8).
  Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzono projekt budowlany oraz zatwierdzono podział działek.
  Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 • Zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku: Conectaplus sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2A lok. 51
  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w dniu 05.12.2014 r. została wydana decyzja nr L-154/2014 ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci niezbędnych dla obsługi projektowanego osiedla (sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna i sieć teletechniczna) wraz z przyłączami na terenie obejmującym działki ewidencyjne o numerach: 56/1, 56/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 59/3, 59/4, 59/5, 60/3, 60/4, 60/5, 61/3, 61/4, 61/5, 62/3, 62/4, 63/3, 63/4, 63/5, 64/2, 69/8, 69/10, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19, 69/20, 81, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 83, 84, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 94 i 117/1 z obrębu 6-11-03, położonych w rejonie ul. gen T. Pełczyńskiego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 • Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bemowo informuje, że w dniu 11.12.2014 r. na tablicy ogłoszeń Delegatury w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku

więcej obwieszczeń

Zamówienia publiczne

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.2.2012.MRU

  Ubezpieczenie budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.5.2012.MRU

  Usługa druku i dostawy do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 10 numerów gazety Bemowo News w każdorazowym nakładzie 60 000 egz. (przetarg nieograniczony)

 • Numer zamówienia: UD-I-WZP-A.271.3.2012.MSA

  Konserwacja kopiarek znajdujących się w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 oraz zakup części i tonerów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kopiarek

więcej zamówień publicznych
Facebook